Proposed Members of Program Committee:

INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE (IPC)

Honorary Chairman:
Yu Yao (President, Harbin Engineering University, China)(to be confirmed)
Chairmen:
Rainer Sandau, IAA, Germany
Co-Chairmen:
Jeng-Shing (Rock) Chern, Canada
Jean-Michel Contant, France
Filippo Graziani, Italy
David Spenser, USA
Xiande Wu, China
Committee Members:(to be confirmed)
Vipparthi Adimurthy, India
Igor V. Belokonov, Russia
Riccardo Bevilacqua, USA
Yi-Wei (Eva) Chang, Australia
Jun Chen, China
George Z. H. Zhu, Canada
Steven Neeck,USA
Weidong Chen, China
Mengu Cho, Japan
Li Deren, China
M. Ganzorig, Mongolia
Xingfa Gu, China
Anna Guerman, Portugal
J. Gurragchaa, Mongolia
S. Hardhienata, Indonesia
Christian Heipke, Germany
Rei Kawashima, Japan
Choen Kim, South Korea
Krishna D. Kumar, Canada
T. Kuwahara, Japan
R. Laufer, USA
Yuei-An Liou, Taiwan China
Robert G. Melton, USA
Arun K. Misra, Canada
Meirbek Moldabekov, Kazakhstan
S. Nakasuka, Japan
R. Navalgund, India
M. Ovchinnikov, Russia
Sungdong Park, South Korea
Maria-Antonietta Perino, Italy
Hui Qi, China
Jiawen Qiu, China
Zaire Rakisheva, Kazakhstan
Yury Razoumny, Russia
M. Saandar, Mongolia
Alex da Silva Curiel, UK
Nickolay Smirnov, Russia
Zhaowei Sun, China
R. Tsolmon, Mongolia
Jun Hua Yang, China
Zailin Yang, China
Feng Wang, China
Y. Zhu, China

Local Organizing Committee (LOC):

Chairman:
Xiande Wu, Professor, Harbin Engineering University, China
Committee Members:
Xiuzhi Li, Professor, Harbin Engineering University, China
Jian He, Professor, Harbin Engineering University, China
Guohui Wu, Associate Professor, Harbin Engineering University, China
Yong Hao, Associate Professor, Harbin Engineering University, China
Cheng Wei, Associate Professor, Harbin Institute of Technology, China
Shijie Zhang, Professor, Harbin Institute of Technology, China